ENGLISH
 

ჟურნალი "ეკონომიკა და საბანკო საქმე"


საქართველოს ეროვნული ბანკის სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალის „ეკონომიკა და საბანკო საქმის“ მთავარი მიზანია, ინსტიტუტის შიგნით დაგროვებული ცოდნისა და ინფორმაციის ფართო აუდიტორიამდე მიტანა. ამასთანავე, ეკონომისტებისა და ფინანსისტებისთვის საუკეთესო შესაძლებლობაა, გამოთქვან თავიანთი მოსაზრებები ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე ეკონომიკურ პროცესებთან დაკავშირებით. ჟურნალი ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა მკვლევარებსა და მეცნიერებს, რომლებიც კონკრეტულ ეკონომიკურ თუ ფინანსურ თემატიკაზე მუშაობენ.

 

 

 


ეკონომიკა და საბანკო საქმე  - ტომი 7, N 1, 2020
                                                 
                                                 შინაარსი:

ბესიკ ბოლქვაძე - თავისუფალი ეკონომიკური ზონები საქართველოს ეკონომიკაში: რეალური ეფექტი თუ ,,სპილო ოთახში’’?!
ქეთევან ნადირაშვილი, დავით პაპუაშვილი და რობიზონ რაზმაძე - საოპერაციო რისკის რაოდენობრივი შეფასების მიდგომები
თამარ მდივნიშვილი, შალვა მხატრიშვილი, დავით თუთბერიძე - ნაღდი ფულის ნაკადის რისკის შეფასება საქართველოს საბანკო სექტორისათვის
ქეთევან ნადირაშვილი, მარიამ მანჯგალაძე, ნინო შოშიაშვილი - მესამე მხარის მართვის პრინციპები
აკაკი ლიქოკელი - ფინანსური პირობების გავლენა ეკონომიკური ზრდის რისკებზე საქართველოში

 

 

 ეკონომიკა და საბანკო საქმე  - ტომი 6, N 1, 2019 

                                                                      შინაარსი:

ანა ბაზიარი, თათია ქსოვრელი, ელენე თევზაძე - კორპორაციული მართვა და მისი მნიშვნელობა
შალვა მხატრიშვილი - როგორ განვახორციელოთ დე-დოლარიზაცია: ლიტერატურის მიმოხილვა
აკაკი მოსახლიშვილი, ლევან მიქელაძე კავშირგაბმულობის დარგის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე - შეფასება ლეონტიევის "ნედლეული-გამოშვების" (IO) მოდელის მიხედვით   
ანა ბიღიაშვილი, ვახტანგ ბერიშვილი - გაცვლითი კურსის რისკის შეფასება VAR მოდელით საქართველოს საბანკო სექტორის მაგალითზე
თამთა სოფრომაძე - დე-დოლარიზაციის საერთაშორისო გამოცდილება

 

 

 

 ეკონომიკა და საბანკო საქმე - ტომი 5, N 1, 2017  

                                                                      შინაარსი:

თეონა კონტრიძე - ფინანსური ჯგუფების ზედამხედველობა და რეგულირება

ალექსანდრე ერგეშიძე, ნატო კაბულაშვილიკაპიტალის დამატებითი ბუფერის მოთხოვნა სისტემური ბანკებისთვის

აკაკი ლიქოკელი -  პოტენციური ზრდის შეფასება საქართველოს ეკონომიკისთვის

თამარ მდივნიშვილი - მონეტარული პოლიტიკის გადაცემის მექანიზმი საქართველოში: ფინანსური გახსნილობის და ფინანსური განვითარების მაჩვენებლები
შალვა მხატრიშვილი  - დე-დოლარიზაცია: რატომ?

 

 

 

 

 

 

 ეკონომიკა და საბანკო საქმე - ტომი 4, N 2, 2016  

                                                                  შინაარსი:

 

შალვა მხატრიშვილი  -  ინფლაციის თარგეთირება: ძირითადი პრინციპი, მახასიათებლები, წინაპირობები და ემპირიული შეფასებები

თამარ მდივნიშვილი -  მონეტარული "მდგომარეობის" ინდექსი საქართველოსთვის

 

გია ბერიძე  -  მთავრობის ზომის ეკონომიკურ ზრდაზე გავლენის ანალიზი 

ნანა ასლამაზიშვილი, ნინო ვახვახიშვილი  -  ეკონომიკის ცალკეულ სექტორში არსებული სავალუტო შეუსაბამობის ანალიზი: საბალანსო მიდგომა

შალვა მხატრიშვილი, თამარ მდივნიშვილი, აკაკი ლიქოკელი - გაცვლითი კურსი და მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი

 

 

 

 

 

 

 ეკონომიკა და საბანკო საქმე - ტომი 4, N 1, 2016  

                                                                  შინაარსი:

 

შალვა მხატრიშვილი  -  ლარის გაცვლითი კურსი და საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის შეფასებები

მარიამ ბერაძე, გიორგი ჩინჩალაძე, ირაკლი ჭელიძე, ცოტნე კუტალია  -  დეფოლტის დროს სესხის ნაშთის შეფასება კოპულა ფუნქციების გამოყენებით

 

ალექსანდრე ერგეშიძე  -  საკრედიტო რისკის მოდელი: იპოთეკური სესხის გაცემისას მსესხებლის გადახდისუნარიანობის შეფასება

ლაშა არევაძე  -  საქართველოს ფისკალური პოლიტიკის მდგრადობის ანალიზი


 ნიკოლოზ ოსტაპენკო, ირაკლი დოღონაძე  -  ფულის მიწოდების გავლენა რეალურ გამოშვებაზე

  

 

 ეკონომიკა და საბანკო საქმე - ტომი 3, N 3, 2015  

                                                                  შინაარსი:

 

ალექსანდრე ბლუაშვილი - ოპტიმალური ინფლაციის დონე საქართველოში  

ნიკოლოზ სვანიშვილი - შრომითი და კაპიტალური შემოსავლები

 

თამარ ბაიაშვილი - ოპტიმალური სავალუტო პოლიტიკა საქართველოს ეკონომიკისათვის

 

შალვა მხატრიშვილი - ლარის გაცვლითი კურსი და საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის შეფასებები

  

 ეკონომიკა და საბანკო საქმე - ტომი 3, N 2, 2015  

                                                                  შინაარსი:

 

ლევან ალაფიშვილი - საბანკო ზედამხედველობის სისტემის რეფორმადწოდებული საკანონმდებლო ცვლილებები: დამოუკიდებლობის ზრდა თუ შემცირება

ოთარ ნადარაია, ოთარ გორგოძე, დავით უტიაშვილი - რა უფრო რისკიანია, ევრო თუ დოლარი?

 

თამარ ბურდული - ეკონომიკური გარდაქმნები საქართველოში: გზა შოკური თერაპიიდან ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალ სავაჭრო ზონამდე

 

ნანა ასლამაზიშვილი - ინოვაციური ფინანსური ინსტრუმენტები მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდასაჭერად: ევროპული გამოცდილება

თამარ გოდერძიშვილი, გიორგი ძიგუაშვილი - ფინანსური გირაოს სამართლებრივი ჩარჩოს მიმოხილვა
ლევან ლაგვილავა - საქართველოში მოქმედი ბანკების საკრედიტო დანაკარგისა და პორტფელის კონცენტრაციის რისკის შეფასება

  

 

 

 

 ეკონომიკა და საბანკო საქმე - ტომი 3, N 1, 2015  

                                                                  შინაარსი:

 

არჩილ იმნაიშვილი, თამარ ბაიაშვილი - რეფინანსირების სესხები - ლიკვიდობის მართვის ინსტრუმენტი

თამარ ბაიაშვილი - მონეტარული პოლიტიკის გადაცემის მექანიზმი

 

ივანე ჯავრიშვილი - სილიკონის ველები: ცოდნასა და ინოვაციებზე დაფუძნებული ეკონომიკა

 

მარიამ ხმიადაშვილი - ურბანიზაცია და მისი ეკონომიკური ასპექტები

ირაკლი ჭელიძე, თეიმურაზ ცაბაძე - საკრედიტო რისკის შეფასება ფაზი სიმრავლეების გამოყენებით 

 

 

 ეკონომიკა და საბანკო საქმე - ტომი 2, N 3, 2014  

                                                                  შინაარსი:

 

ნატალია ჭყოიძე - საგადახდო (გადახდების) სისტემა და მისი მნიშვნელობა

ქეთევან ნადირაშვილი, დიმიტრი ჯაფარიძე, ანდრე დე ვაალი - მაღალი პერფორმანსის მქონე ორგანიზაციები საქართველოს საბანკო სექტორში

 

ნანა ენუქიძე - განვითარებული ელექტრონული ხელმოწერა საბანკო სექტორში

 

ნატალია ჭყოიძე, გიორგი ტომარაძე - ვირტუალური/კრიპტოგრაფიული ვალუტა და მისი თავისებურებები ვირტუალური ვალუტების რეგულირება (bitcoin-ის მაგალითზე) 

 

 ეკონომიკა და საბანკო საქმე - ტომი 2, N 2, 2014  

                                                                  შინაარსი:

 

გიორგი ბაქრაძე - 2007-2008 წლის გლობალური ფინანსური კრიზისი: მიზეზები და ინტერპრეტაციები  

შალვა კიკნაძე - რისკზე ორიენტირებული შიდა აუდიტი: ორი ფუნქციის სიმბიოზური ურთიერთობა

 

ნიკოლოზ ოსტაპენკო, სულხან ტაბაღუა - მოხმარების მაკროეკონომიკური ფუნქციის ძირითადი დეტერმინანტების ანალიზი

 

ზვიად ზედგინიძე, შალვა მხატრიშვილი - მაკრო-ფისკალური მოდელი საქართველოს ეკონომიკისთვის


 

 ეკონომიკა და საბანკო საქმე - ტომი 2, N 1, 2014  

                                                                  შინაარსი:

 

გიორგი ბარბაქაძე, გიორგი ბაქრაძე, სალომე თვალოძე, ზვიად ზედგინიძე - გაცვლითი კურსის განმსაზღვრელი ფაქტორები  

თამარ მდივნიშვილი - გაცვლითი კურსის გავლენა სამომხმარებლო ფასებსა და იმპორტის ფასებზე

 

ვლადიმერ პაპავა - მკვეთრი ზრდის ეფექტი და პოსტკრიზისული ეკონომიკური ზრდა (პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მაგალითზე)

 

გიორგი პერტაია, სალომე ღუდუშაური, ნატო ტორონჯაძე - FX პორტფელის რისკების მენეჯმენტი

სოფიო საჩალელი -CORPORATE COMPLIANCE კორპორაციული შესაბამისობის სისტემის დანერგვა

ქეთი ნადირაშვილი - საერთაშორისო სტანდარტებზე დაფუძნებული მიდგომები ბიზნესის უწყვეტობის მართვის პროცესში

 


    
ეკონომიკა და საბანკო საქმე - ტომი I, N 3, 2013

                                                               შინაარსი:

ნანა ასლამაზიშვილი - სებსტატი: ინოვაციური სტატისტიკური ბიზნეს-პროცესი ცენტრალური ბანკისათვის

ლევან გაჩეჩილაძე, ირაკლი ჭელიძე - საინვესტიციო პროექტის ფასდადება რეალური ოფციონებისა და თამაშთა თეორიის გამოყენებით (სასტუმრო ბიზნესის მაგალითზე)

ივანე ლექვთაძე -  საერთო საბანკო სტაბილურობის ინდექსი

ალექსანდრე ბლუაშვილი - მონეტარული პოლიტიკის გადაცემის მექანიზმები საქართველოში: ბოლოდროინდელი დინამიკა

 

 

 

 

ეკონომიკა და საბანკო საქმე - ტომი I, N 2, 2013

                                                                შინაარსი:

ოთარ ნადარაია, ოთარ გორგოძე, დავით უტიაშვილი, ნინო შარუმაშვილი - ეკონომიკური ზრდა და სტრუქტურული ტრანსფორმაცია

დავით პაპუაშვილი - ბიზნეს უწყვეტობის ეფექტიანი მართვა

ლაშა გზირიშვილი - ფინანსური პროდუქტების გამჭვირვალობა და ფინანსური განათლების მნიშვნელობა მომხმარებელთა უფლებების დაცვისთვის

შალვა მხატრიშვილი - განჭვრეტილი და განუჭვრეტელი მონეტარული პოლიტიკა DSGE მოდელში ჩრდილოვანი საბანკო სისტემით

 

 


 

 

 ეკონომიკა და საბანკო საქმე - ტომი I, N 1, 2013   

                                                                  შინაარსი:

 

ოთარ გორგოძე   -  ფინანსური ზედამხედველობის ინსტიტუციური არქიტექტურა და მისი სრულყოფის გზები   

ნინო შარუმაშვილი, გიორგი აგლაძე  -  კომერციული ბანკების ინვესტიციები არასაბანკო სექტორებში და მათი მიზანშეწონილობა საქართველოში

 

პაპუნა ლეჟავა  -  ფასწარმოქმნა სესხებზე და კონკურენცია საქართველოს საბანკო სექტორში  

 

არჩილ მამათელაშვილი  -  კვიპროსის წარმატების პრობლემები   

ზვიად ზედგინიძე  -  მაკროეკონომიკური ფაქტორების გავლენა საკრედიტო რისკზე: ემპირიული ანალიზი  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
დაკავშირებული ბმულები:

გარე ბმულები:

 
Copyright © 2022 National Bank Of Georgia   Created by: Pro-Service